Wie is de snorfietsrijder?

Blog

Brom- en snorfietsbezitters naar geslacht en leeftijd
In 2010 is van alle bromfietsbezitters bijna drie kwart man. Bij de snorfietsbezitters is dit ruim 60 procent. Van alle mannen in Nederland bezit 4,6 procent ten minste één bromfiets, terwijl dit voor de snorfiets ruim 1 procentpunt lager ligt. Bij jongeren is hier het bromfietsbezit het hoogste. Van de mannen tussen de 16 en 18 jaar en mannen tussen de 18 en 20 jaar bezitten, respectievelijk 14,3 en 10,9 procent een bromfiets. Ook bij vrouwen is dit aandeel het hoogst in deze twee leeftijdsklassen.

Het aandeel mannelijke snorfietsbezitters is het hoogst in de leeftijdsklasse 55 tot 75 jaar. Gemiddeld is 4,1 procent van deze mannen in het bezit van één of meer snorfietsen. Bij vrouwen is het aandeel snorfietsbezitters, met gemiddeld ruim 3 procent, het hoogste in de leeftijdsklasse 45 tot 65 jaar.

Brom- en snorfietsbezitters naar sociaaleconomische categorie
Het bromfietsbezit is het hoogste onder mannelijke studenten (5,8 procent) en mannelijke werknemers (4,0 procent). Ook voor vrouwen is het bromfietsbezit het hoogste in deze twee groepen. Mannelijke en vrouwelijke uitkeringsontvangers bezitten het vaakst een snorfiets, respectievelijk 5,5 en 4,0 procent. Voor mensen met een uitkering zal de snorfiets geregeld als vervanging gelden van de personenauto. Zo zie je bij uitkeringsontvangers dat maar 40 procent van de snorfietsbezitters ook een auto bezit. Bij werknemers, zelfstandigen en pensioenontvangers is dat respectievelijk 52, 65 en 58 procent. De snorfiets is onder studenten minder populair dan de bromfiets. Zo bezit maar 1,8 procent van de studenten ten minste één snorfiets.

Naarmate een brom- of een snorfietsbezitter meer bromfietsen of snorfietsen bezit, zijn ze vaker zelfstandige. Zo is 7,5 procent van de bromfietsbezitters van één bromfiets een zelfstandig ondernemer, terwijl van de bezitters van zeven of meer bromfietsen 25,6 procent ondernemer is. Bij de snorfietsbezitters loopt dit aandeel op van 6,8 procent (bezit van één snorfiets) tot 36 procent (bezit van zes of meer snorfietsen).

Naarmate het aantal bromfietsen per persoon toeneemt, neemt vooral het aandeel werknemers en studenten onder de bezitters af. Bij snorfietsbezitters is deze dalende trend vooral te zien bij werknemers en pensioenontvangers.

Brom- en snorfietsbezitters naar huishoudenssamenstelling
Zowel de brom- als snorfietsbezitters maken vaak deel uit van een paar met kinderen, respectievelijk bijna 53 en ruim 37 procent van de bezitters. Eigenaren van snorfietsen maken in bijna 33 procent van de gevallen deel uit van een paar zonder kinderen. Bij de bromfietsbezitters is dit maar 18 procent.

Snorfietsen naar leeftijd bezitter
In 2012 staan er ruim 514 duizend snorfietsen geregistreerd in Nederland. In de periode 2007 tot en met 2012 is dit vervoermiddel steeds populairder geworden. Zo is het aantal snorfietsen in deze periode met ruim 76 procent gestegen. In vergelijking met de bromfiets, zijn er vooral veel snorfietsen in het bezit van 65-plussers en maar weinig snorfietsen bij 16- en l7-jarigen. De groei van het aantal snorfietsen is het sterkste bij de 18- tot 30-jarigen. Ook hier is een lichte daling te zien bij het aantal dat op naam staat van 16- tot 18-jarigen.

Bron: CBS